ชื่อโครงการภาษาไทย โครงการวิจัยนำร่องเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาแผลเป็นนูนด้วยเลเซอร์ชนิดส่งพลังงานเป็นส่วนๆและการทายาสตีรอยด์ร่วมกับเลเซอร์
หัวหน้าโครงการ / หน่วยงานที่สังกัด ศ.นพ.วรพงษ์  มนัสเกียรติ / ภาควิชาตจวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อโครงการภาษาไทย การศึกษานำร่องเรื่องผลของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ต่อลักษณะทางกายภาพของผิวมนุษย์
หัวหน้าโครงการ / หน่วยงานที่สังกัด รศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา / ภาควิชาตจวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อโครงการภาษาไทย การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษากระแดดบนใบหน้าระหว่างเลเซอร์ชนิดคิวสวิทช์เอ็นดีแยก (Q-switched Nd:YAG) ที่ระยะเวลาการปล่อยแสงต่างกัน
หัวหน้าโครงการ / หน่วยงานที่สังกัด อ.พญ.ศศิมา  เอี่ยมพันธ์ุ / ภาควิชาตจวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล